Privacyverklaring

Huis van Mogelijkheden BV is actief is op het gebied van arbeidsmarkt-re-integratie, loopbaanbegeleiding en coaching. Zij zijn gevestigd aan de Mon Plaisir 19, 4874 AK te
Etten-Leur en zijn telefonisch bereikbaar onder nummer 076-2055263 en via e-mail
contact@huisvanmogelijkheden.nl .

Huis van Mogelijkheden wil volledig voldoen aan de privacybeschermingsregels die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zij verwerkt immers persoonsgegevens voor arbeidsmarktgerelateerde doeleinden. Door de toepassing van adequate beveiliging op haar systemen en netwerken, draagt zij zorg voor een veilige opslag en verwerking van uw gegevens. Uw gegevens worden versleuteld opgeslagen en verwerkt. Zij zijn alleen in te zien door daartoe geautoriseerde medewerkers.

 

Doeleinden gegevensverwerking en duur opslag

Huis van Mogelijkheden begeleidt (in opdracht van UWV, gemeentelijke (sociale) diensten of bedrijven) mensen naar een positie om weer actief deel te nemen aan de maatschappij en/of op zoek zijn naar werk of naar een nieuwe functie en bemiddelt hen bij bedrijven en organisaties. Met dat doel moeten persoonlijke gegevens worden verwerkt die relevant zijn voor een succesvol eindresultaat. Deze gegevens worden in de regel bewaard tot één jaar na uitstroom /beëindiging van een traject.

 

Rechtsgronden gegevensverwerking

Huis van Mogelijkheden verwerkt en bewaart persoonsgegevens op grond van de Wet SUWI en andere arbeidsmarktgerelateerde wet- en regelgeving, zoals opgenomen in het Arbeidsrecht. Daarnaast gebeurt dit op grond van de voorschriften en bepalingen van overheids- en semi-overheidsorganisaties, zoals gemeenten en het UWV. Deze organisaties zijn op hun beurt ook weer uitvoerders van de wet. 

 

Recht op inzage, rectificatie of wissen van uw persoonsgegevens

Als klant van Huis van Mogelijkheden heeft u te allen tijde het recht om de persoonsgegevens die zij van u hebben verwerkt, in te zien, te rectificeren of te laten wissen. Wat dat laatste betreft mag die wens niet indruisen tegen de bepalingen van de voor het bedrijf geldende wet- en regelgeving. Indien het eerste (kennismakings)gesprek met Huis van Mogelijkheden niet leidt tot een re-integratietraject, zullen zij al uw, bij hen verwerkte persoonsgegevens direct wissen.

 

Klacht indienen

Als u van mening bent dat Huis van Mogelijkheden onzorgvuldig is omgesprongen met uw persoonsgegevens, kunt u daarover schriftelijk (via bovenstaand postadres) of per email een klacht indienen via contact@huisvanmogelijkheden.nl. Uw klacht zal direct in behandeling worden genomen. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, dan kun u zich wenden tot de Autoriteit persoonsgegevens (AP) in Den Haag. Op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl kunt u lezen hoe u dit precies moet doen.