Klachtenreglement

 

Van klachten kunnen we leren. Daarom is dit klachtenreglement opgesteld.

Doelen zijn:

  • het op een zorgvuldige en uniforme wijze registreren en afhandelen van klachten,
  • het wegnemen van de oorzaken en
  • het nemen van adequate maatregelen om herhaling te voorkomen en onze dienstverlening te verbeteren.

 

Wat is een klacht?

Elke uiting van ongenoegen over contacten met Huis van Mogelijkheden die niet onmiddellijk door de direct aangesprokene bij Huis van Mogelijkheden weggenomen kan worden, zien we als een klacht.

Hieronder staat stap voor stap omschreven hoe Huis van Mogelijkheden omgaat met klachten.

Indienen van een klacht

Een klacht kan op de volgende manieren bij ons kenbaar gemaakt worden:

  • via de website www.huisvanmogelijkheden.nl , hier vindt u het klachtenreglement en een digitaal klachtenformulier;
  • schriftelijk (Huis van Mogelijkheden, Mon Plaisir 19,4879 AK Etten-Leur t.a.v. afdeling Klachtenafhandeling); 
  • per e-mail (contact@huisvanmogelijkheden.nl) of telefonisch (076-2055263).

De ontvanger registreert de klacht en brengt de kwaliteitsverantwoordelijke op de hoogte van de klacht. Een eventuele schriftelijke klacht wordt aan de kwaliteitsverantwoordelijke overhandigd.

 

Ontvangstbevestiging

Indien u een klacht heeft ingediend dan ontvangt u binnen 5 werkdagen een (schriftelijke) bevestiging van de ontvangst van uw klacht.

 

Behandeling

De verantwoordelijke persoon zal binnen 7 werkdagen contact met u opnemen om de klacht telefonisch te bespreken of u uit te nodigen voor een persoonlijk gesprek. Na afloop ontvangt u altijd een schriftelijke bevestiging van de besproken klacht en de gemaakte afspraken. Huis van Mogelijkheden streeft er naar uw klacht binnen 21 werkdagen af te handelen. Alle klachten worden voorgelegd aan de kwaliteitsverantwoordelijke binnen Huis van Mogelijkheden alsmede aan de directie en eventueel de betrokken medewerker. Jaarlijks worden de klachten geanalyseerd door de kwaliteitsverantwoordelijke.

 

Niet in behandeling

Indien uw klacht niet door ons in behandeling genomen kan worden, wordt u daarvan -uiterlijk binnen 21 werkdagen na de ontvangstdatum-  gemotiveerd op de hoogte gesteld.

 

Oneens met afhandeling

Wanneer u het ondanks alle goede intenties niet eens bent met de afhandeling van uw klacht heeft u de mogelijkheid om, indien uw klacht betrekking heeft op de uitvoering van trajecten in het kader van mobiliteit of re-integratie, uw klacht in te dienen bij een extern klachtenbureau. 

 

Bewaartermijn

Het dossier van de klachtbehandeling wordt na de afhandeling 2 jaar bewaard.

 

Klachten over persoonsgegevens

Indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Huis van Mogelijkheden. Bijvoorbeeld omdat u vindt dat Huis van Mogelijkheden niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens, of omdat u inzage of rectificatie heeft gevraagd van uw persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met onze reactie. Stuur dan uw klacht naar contact@huisvanmogelijkheden.nl 

Bij een klacht over persoonsgegevens geldt het volgende verloop:

  • Klachten over persoonsgegevens worden zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen één maand afgehandeld;
  • Indien de klacht niet naar uw tevredenheid kan worden opgelost door Huis van Mogelijkheden, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;

U kunt uw klachten indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

Huis van Mogelijkheden doet er alles aan om uw klacht samen met u en in goed vertrouwen op te lossen.

 

Klachtenformulier

Indien u een klacht heeft ingediend dan ontvangt u binnen 5 werkdagen een (schriftelijke) bevestiging van de ontvangst van uw klacht.